Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

LIBRA DIAGNOSTICA, Campstede 12, 6983 HJ Doesburg, Nederland

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1. De overeenkomst wordt gevormd door de onderhavige algemene voorwaarden met de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen waarbij de opdrachtnemer goederen van welke aard aan de opdrachtgever levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeen gekomen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in de voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, blijven de overige bepalingen van de voorwaarden van kracht.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst en offertes
1. Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.

2. Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.

3. De overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door opdrachtnemer, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door opdrachtnemer aan de opdrachtgever.

Artikel 3. Uitvoering van de opdracht
1. Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht.

2. Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 4. Wijziging in de opdracht
1. Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever of annulering van de overeenkomst kan alleen plaatsvinden via voorafgaande schriftelijke instemming van de leverancier.

2. Indien de opdrachtnemer instemt met de wijzigingen en/of annulering, is de opdrachtgever in elk geval verplicht de kosten van reeds door de leverancier gemaakte kosten te voldoen.
3. Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben
dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door opdrachtnemer wordt overschreden.

Artikel 5. Prijzen
1. Indien de offerte/aanbieding vrijblijvend is dan zijn ook de daarin genoemde prijzen vrijblijvend. Prijzen zijn overeenkomstig de in de prijslijst 2012 genoemde bedragen in EURO’s.

2. Prijzen zijn in Euro’s en gebaseerd op de ten tijde van de offerte vermelde orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, transportkosten en andere kosten.

3. Prijzen zijn gebaseerd op leveringe ex-works opdrachtnemer (conform Incoterms).

4. Prijzen zijn exclusief BTW.

5. Prijzen zijn exclusief transportkosten, verpakkingskosten en verzekering. Voor orders beneden € 500,00 exclusief BTW, zal voor het transport een vergoeding van € 20,00 in rekening gebracht worden.

Artikel 6. Medewerking opdrachtgever
1. Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan opdrachtnemer die hij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan hem verstrekte opdracht.

2. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 7. Geheimhouding
1. Opdrachtgever en opdrachtnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

3. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in euro’s. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd. Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd over iedere maand, of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

4. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan opdrachtnemer verschuldigde.

6. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9. Reclames en onderzoek
1. Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dan wel met betrekking tot het factuurbedrag dienen door de opdrachtgever uiterlijk binnen twee weken na voltooiing van de werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens opdrachtnemer vervalt.

2. Klachten als bedoeld in het eerste lid, schorten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever niet op.

3. Reclames kunnen alleen in behandeling worden genomen wanneer daarbij de aard en de grond van de klachten nauwkeurig zijn opgesteld.

4. Indien de leverancier een reclame met betrekking tot het geleverde gegrond acht, is de leverancier uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen of te herstellen, zonder dat wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op enige vergoeding.

Artikel 10. Beëindiging van de overeenkomst
1. In het geval een partij in verzuim is, geeft dit de andere partij der bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

2. De leverancier is in geval van ontbinding niet gehouden tot het voldoen van een schadevergoeding.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

2. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 12. Contractsoverneming
1. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige verplichting uit de overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer over te dragen aan derden. Voor zover opdrachtnemer al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractsoverneming blijft opdrachtgever te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.

Artikel 13. Toepasselijk recht
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van opdrachtnemer.